TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 14.12.2018
TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 21.10.2018
TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 05.10.2018
TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 27.09.2018
Tiến Độ Thi Công Ngày 21.09.2018
Tiến Độ Thi Công Ngày 05.08.2018